Voorwaarden + Privacy

PRIVACY POLICY
Dogs Do Speak neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus.

Communicatie via onze website
Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie per e-mail
De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Telefonische communicatie
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over komende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres. De informatie die u ons telefonisch verstrekt is persoonlijk en blijft geheim voor derden.

Communicatie tijdens onze diensten
Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim.

GDPR

Dogs Do Speak doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dogs Do Speak houdt zich aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken en verzamelen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de service te verlenen, dit om:
– Het uitvoeren en leveren van diensten die zijn aangegaan met Dogs Do Speak, om zo afspraken te kunnen maken per e-mail of telefoon, om hulp te kunnen bieden per e-mail of telefoon
– Het uitvoeren van administratie in verband met onze samenwerking

Dogs Do Speak kan steeds wijzigingen uitvoeren aan de privacyverklaring en wijziging wordt per datum vastgelegd

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut van DogsDoSpeak en de cliënt.

– Dogs Do Speak zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen z’n vakmanschap uitvoeren, waarbij het welzijn van het dier het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis. Dogs Do Speak kan een inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de sessie kan echter niet gegeven worden.
– Dogs Do Speak is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht tijdens de sessies.
– Dogs Do Speak behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
– Tijdens sessie; waarbij er kinderen (onder 16 jaar) zijn bij betrokken dienen deze steeds onder toezicht van de ouder te blijven.
– Voor het risico van ziektes en besmettingen te beperken (van andere klanten), dien je steeds Dogs Do Speak op de hoogte te brengen indien je hond ziek of in behandeling is
– Sessies dienen steeds op voorhand of de dag zelf betaald te worden via overschrijving of contant (uitzonderingen mogelijk mits overleg met Dogs Do Speak). Reeds betaalde sessies worden niet terugbetaald indien de sessies niet doorgaat door omstandigheden, dit wordt onderling en in overleg besproken met Dogs Do Speak, er wordt ten allen tijde een oplossing gezocht zodat je recht hebt op je aantal sessies.
Bijzondere voorwaarden bij annulatie van een sessie:

  • Annulaties dienen steeds per e-mail of telefonisch te gebeuren
  • Annulatie tot 1 week voor aanvang: is kosteloos.
  • Daarna is geen terugbetaling mogelijk.

Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut van Dogs Do Speak er een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de Dogs Do Speak er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. De cliënt heeft niet het recht om voor dergelijke gevallen zijn geld terug te vragen.
– Eventuele klachten op de factuur dienen Dogs Do Spreak te bereiken per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf ontvangst van de factuur.
– Op alle geschillen met Dogs Do Speak is de Belgische wetgeving van toepassing. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

 

 

Privacyverklaringen algemene voorwaarden: 27/06/2019